Herroepingsrecht

Bedenktijd en herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren aan Coningsgarden. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn geleverd aan de klant.
 2. Tijdens de bedenktijd is de klant verplicht zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan Coningsgarden. Het kenbaar maken dient te klant te doen middels het modelformulier.
 4. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 3 en 4 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Coningsgarden heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. Wanneer een klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Coningsgarden retourneren. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het herroepingsrecht.
 7. Coningsgarden draagt er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat en niet alle producten geretourneerd worden dan wordt alleen het volledige aankoopbedrag van het retour gezonden product terugbetaald. De berekende verzendkosten worden dan niet terugbetaald aan de klant.
 8. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant.
 9. Producten dienen te worden teruggezonden naar: Coningsgarden, Maastrichtersteenweg 106, 3680 Maaseik
 10. Het herroepingrecht zoals omschreven in dit artikel geldt niet voor:
 • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
 • Alle bloemen, planten en op maat gemaakte boeketten.
 • Producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

Onderstaand kunt u het herroepingsformulier downloaden
Herroepingsformulier downloaden