Algemene voorwaarden

 1. De onderhavige aannemings- en verkoopsvoorwaarden zijn van uitdrukkelijke aard en van toepassing op al onze contracten en verbintenissen voor zover er niet wordt afgeweken bij bijzondere overeenkomst.
 2. De algemene aannemings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing voor al onze medecontracten: particulieren, leveranciers, onderaannemers.
 3. Al onze verkopen worden beschouwd als gedaan in Maaseik.
 4. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een niet tijdige paatsing of levering van de bestelde goederen, tenzij opzet in zijn hoofde wordt bewezen.
 5. Voor wat betreft de uitgevoerde werken, handelen wij onder de vorm van de relatieve aannemingssom, bebaseerd op het borderel van de eenheidsprijzen van onze prijsaanbieding op contract.
 6. Onze prijsoffertes zijn 7 dagen geldig na hun datum en kunnen ten alle tijden herzien of gewijzigd worden tot bij de definitieve bestelling. Behoudens schriftelijke afwijking zijn zij integraal van toepassing.
 7. Voor bijwerken is de schriftelijke bestelling vereist De uitvoering zonder onmiddelijk verzet van onze medecontracten geldt als goedkeuring.
 8. De betaling zal geschieden door de afbetalingen die maandelijks eisbaar zijn ondereenkomstig onze vorderingsstaten en ondanks de kritieken eventueel door de klant geformuleerd. Aan de aanvragen tot de betaling zal gevolg gegeven worden binnen de 15 dagen na hun afgifte aan de klant
 9. De aanvankelijke voorziene uitvoeringstermijn wordt geschorst of verlengd ingevolge ingeval van overmacht, vorst, regen, slecht weer, bevoorradingsmoeilijkheiden.
 10. De bouwheer ziet af van het om het even welke vordering tot schadevergoeding voor vertraging in de uitvoering der werken, behalve wanneer beide partijen bij geschrift hiervan hebben afgeweken. In dit geval begint het recht op vergoeding te lopen, na ingebrekestelling bij aangetekende brief die na 8 dagen nog zonder gevolg is gebleven.
 11. De klant of zijn architect dragen de volledige verantwoordelijkheid tegenover derden, en meer bepaald tegenover buren, voor schade die het onvermijdelijke gevolg is van conceptie of het feit van de uitvoering der werken, indien ons geen fout kan verweten worden.
 12. De facturen zijn betaalbaar ten huize en zullen van rechtswezen zonder ingebrekestelling, een jaarlijkste interest van 15% opbrengen, aanvangend na de dertigste dag na datum van het opmaken ervan.
 13. In geval van niet tijdige vereffeling zal zoals uitdrukkelijk overeengekomen het nog eisbaar bedrag van een factuur bij vervaldag niet vereffend, verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding die tot 10% beloopt van dit bedrag, met een minimum van 25 euro, eveneens zonder ingebrekestelling.
 14. Alle geschillen welke zouden kunnen oprijzen in verband met de uitvoer, na betaling of de interpretatie van deze overeenkomst zullen uitsluitend onder de bevoegdheid vallen van de handelsbank van Tongeren.
 15. U heeft een herroepingsrecht van 14 dagen bij online aankopen. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan Coningsgarden.